Cole Benson, Jacob Blanchette, Emily Lazear, Sam Kenknight, Allie Pikala, Chelanga Langason, Troy Gagnon, Alec Schievelbein